Veleposlaništvo RS Varsava /Konzularne informacije /Biometrični potni list /

Biometrični potni list

Potni list Republike Slovenije je javna listina, ki slovenskemu državljanu služi za prehod državne meje ter dokazovanje njegove istovetnosti in državljanstva. Do potne listine je upravičen vsak državljan Republike Slovenije. Glede na prijavljeno stalno prebivališče je lahko v potnem listu vpisano prebivališče v Republiki Sloveniji ali v tujini. Možen je tudi naknadni vpis spremembe stalnega prebivališča brez menjave potnega lista. Potni list se izda na podlagi vloge za pridobitev potnega lista, ob zamenjavi starega ali poškodovanega potnega lista z novim in ob pogrešitvi, izgubi ali odtujitvi potnega lista.

 Zahtevani dokumenti:

-          veljavni osebni identifikacijski dokument (na vpogled),

-          izpolnjena vloga (podpišete na veleposlaništvu)

-          aktualna barvna fotografija dimenzij 35 x 45 mm (za biometrični potni list),

-          na veleposlaništvu se odda prstne odtise,

-          v primeru zamenjave predložitev starega potnega lista,

-          v primeru slovenskega državljana mlajšega od 18 let oz. državljana, ki ni poslovno sposoben, vlogo za izdajo potnega lista vloži njegov zakoniti zastopnik, razen prstnih odtisov, ki se zahtevajo za vse nad 12 let starosti in podpisa nad 8 let starosti,

-          v primeru izgube, pogrešitve ali odtujitve slovenskega potnega lista na Poljskem, je potrebno predložiti potrdilo o prijavi dogodka, ki ga izda pristojna policjska postaja na Poljskem. Dogodek je potrebno prijaviti takoj,

-          v primeru rojstva otroka vna Poljskem, kjer je vsaj eden od staršev slovenski državljan, mora biti otrok predhodno že vpisan v knjigo državljanov Republike Slovenije.

Prosilec mora vlogi za izdajo potnega lista priložiti tudi biometrično fotografijo. Podrobnosti o primernosti fotografije so na voljo na spletni strani Ministrstva za notranje zadeve RS http://www.mnz.gov.si/fileadmin/mnz.gov.si/pageuploads/SOJ/word/PRIMERNA_FOTOGRAFIJA.pdf.
 
Vsi državljani, ki imajo še veljaven potni list, lahko tega uporabljajo do poteka veljavnosti, saj zaradi uvedbe nove generacije potnih listin obvezne menjave starih potnih listov ni.

Veljavnost potnih listin
Veljavnost potnih listin je odvisna od starosti vlagatelja in, v primeru pogrešitve potnega lista, od okoliščin pogrešitve in skrbnosti ravnanja z dokumentom. Osebi mlajši od treh let, se izda potni list z veljavnostjo treh let. V kolikor je vlagatelj polnoletna oseba, bo njegov potni list izdan z veljavnostjo 10 let. Prosilcem starosti med 3 in 18 let pa se izda potni list z veljavnostjo 5 let. V primeru, da posameznik v petih letih pogreši dva potna lista iz razloga neskrbnega ravnanja, se tretji potni list izda z veljavnostjo enega leta.

Podrobnosti o pridobitvi in ravnanju s potnimi listi so dosegljive na:
http://www.mnz.gov.si/si/mnz_za_vas/osebni_dokumenti_in_prebivalisce/potni_list/