Veleposlaništvo RS Varsava /Poslovne priložnosti na Poljskem /Aktualno /

 

 

PRIPOROČAMO POVEČANO PREVIDNOST PRI NAKUPIH PREKO SPLETNIH OGLAŠEVALSKIH PORTALOV

Veleposlaništvo RS se je v preteklem obdobju seznanilo s težavami, s katerimi so se soočila nekatera slovenska podjetja, ki so se odločila za nakup strojev, opreme in različnega blaga na podlagi oglasov na spletnih portalih – tako domačih kot tudi tujih. V oglasih so domnevna poljska podjetja oz. posamezniki ponujali blago pod ugodnimi prodajnimi pogoji in uspeli prepričati nekatera manjša slovenska podjetja in podjetnike, da so se odločili za nakup. Ta podjetja so v naprej plačala bodisi 50 % avans bodisi kupnino v celoti, blaga pa niso prejela nikoli. Domnevni prodajalci so z različnimi izgovori zavlačevali dobavo plačanega blaga. Po zapletih z dobavo so podjetja od prodajalcev zahtevala vračilo kupnine, ki pa je nikoli niso prejela.

V vseh znanih primerih so podjetja vzpostavila kontakt na daljavo in s prodajalci niso bila v osebnem stiku. Komunikacija je s strani prodajalcev potekala preko internetnih e-mail naslovov.

Veleposlaništvo lahko podjetjem pomaga s tem, da predhodno opravi osnovno preveritev poljskih pravnih oseb, ne more pa preiskovati kaznivih dejanj in vlagati pravnih sredstev v imenu svojih državljanov in podjetij. Podatki, ki jih je mogoče preveriti brezplačno so:
- vpis podjetja v Državni sodni register oz. druge z zakonom predpisane evidence gospodarske dejavnosti (op. odvisno od pravne osebe),
- osebe, ki zastopajo podjetje v pravnem prometu,
- vpis podjetja v državni register dolžnikov.

Veleposlaništvo lahko dodatno zaprosi tudi organe in institucije države sprejemnice za preveritev različnih dokumentov, certifikatov, ipd., ki jih predloži prodajalec in za katere obstaja utemeljen dvom o njihovi verodostojnosti. Veleposlaništvo ne more neposredno pridobivati podatkov o imetnikih bančnih računov, na katere so bila opravljena nakazila kupnin.

Preveritev osnovnih podatkov o podjetju, ki prodaja, je mogoče opraviti brezplačno in brez posebnih težav – od prodajalca je potrebno pridobiti natančen naziv in naslov sedeža podjetja, davčno številko (NIP), številko vpisa v Državni sodni register (KRS) oz. ev. druge evidence, kjer je vpisana registracija podjetja oz. dejavnosti, matična številka podjetja (REGON).

Podatke je mogoče preveriti na naslednjih povezavah:
- Državni sodni register (Krajowy Rejestr Sądowy): https://ems.gov.pl
- Državni register dolžnikov, Urad za gospodarske informacije (Krajowy Rejestr - Długów, Biuro Informacji Gospodarczej S.A.): http://www.krd.pl
- Centrala evidenca in informacija o gospodarski dejavnosti (Centrala ewidencja i informacja o działalności gospodarczej): http://www.ceidg.gov.pl
- Verodostojno podjetje (Rzetelna firma): http://www.rzetelnafirma.pl
- Obstaja tudi več podjetij, preko katerih je mogoče naročiti preveritev podatkov o podjetjih in njihovem poslovanju. Tovrstne storitve so plačljive.

V primeru kakršnihkoli odstopanj med podatki, ki jih je podal prodajalec, in podatki, ki jih izkazujejo evidence, priporočamo previdnost.

V kolikor se podjetje znajde v zgoraj opisani situaciji pa svetujemo, da čim prej poda prijavo pri pristojnih organih. Predlagamo, da o morebitnih tovrstnih težavah seznani tudi veleposlaništvo.

 

INFORMACIJA O PRIDOBIVANJU POTRDIL OZIROMA DRUGIH DOKUMENTOV IZ URADNIH EVIDENC, KI JIH VODIJO SLOVENSKI UPRAVNI IN SODNI ORGANI IN S KATERIMI LAHKO SLOVENSKA PODJETJA, KI ŽELIJO SODELOVATI V POSTOPKIH ODDAJE JAVNIH NAROČIL NA POLJSKEM IZKAŽEJO IZPOLNJEVANJE POGOJEV GLEDE OSNOVNE SPOSOBNOSTI PONUDNIKOV

Pravila enotnega trga omogočajo, da lahko v posameznih državah članicah EU v postopkih oddaje javnih naročil sodelujejo tudi subjekti s sedežem v drugih državah. Pri tem je preverjanje usposobljenosti in ponudb tujih ponudnikov v postopkih javnega naročanja za naročnike običajno bolj zahtevno, saj ne poznajo ureditve v posamezni državi, zlasti pri katerem organu je mogoče preveriti, ali ponudnik izpolnjuje zahteve glede javnega naročila. Zaradi enakopravne obravnave ponudnikov morajo namreč naročniki ponudnike preverjati na enak način in kot ustrezna sprejeti primerljiva dokazila, za kar je ključno, da poznajo primerljive uradne evidence v državah, iz katerih prihajajo ponudniki, katera potrdila oziroma izpise je mogoče pridobiti iz teh evidenc in na kakšen način. 

Dokazila o izpolnjevanju t.i. osnovne sposobnosti ponudnikov v postopkih javnega naročanja lahko naročnik ali ponudnik pridobi iz naslednjih uradnih evidenc:

Preverjanje nekaznovanosti:

V Sloveniji vodi kazensko evidenco, tj. evidenco pravnomočno obsojenih fizičnih in pravnih oseb v Republiki Sloveniji ter evidenco pravnomočno obsojenih državljanov Republike Slovenije v tujini, Ministrstvo za pravosodje, ki je tudi pristojno za posredovanje podatkov o nekaznovanosti na osnovi vloge. Več o kazenski evidenci in načinu pridobivanja potrdil iz te evidence:
http://www.mp.gov.si/si/delovna_podrocja/pravosodna_uprava/centralna_kazenska_evidenca/

Preverjanje plačanih davkov in prispevkov za socialno varnost:

V Republiki Sloveniji vodi evidenco o plačanih davkih in prispevkih za socialno varnost Davčna uprava Republike Slovenije. Potrdilo, da ima davčni zavezanec (ponudnik) poravnane davke in prispevke ter druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti, ki izhajajo iz predpisov države, je mogoče dobiti na pristojnem davčnem uradu ponudnika. Na podlagi prvega odstavka 179. člena Zakona o upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 47/09 – odl. US, 48/09 popr., 8/10 in 82/13) davčni organ na zahtevo davčnega zavezanca izda potrdilo, da ima zavezanec na določen dan pri Davčni upravi Republike Slovenije plačane vse evidentirane davke in druge obvezne dajatve, ki jim je potekel rok plačila. Pri tem so osnova za izdajo potrdila knjižene zapadle terjatve in obveznosti iz knjigovodskih evidenc (neoddani obračuni niso razlog zavrnitve izdaje potrdila, če zavezanec v knjigovodski evidenci ne izkazuje dolga). Šteje se, da ima davčni zavezanec neporavnane zapadle davčne obveznosti, ko poteče rok za plačilo, ki je predpisan z Zakonom o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 101/13 – ZDavNepr in 111/13; v nadaljevanju: ZDavP-2) ali rok, predpisan s posameznimi zakoni, ki urejajo obdavčenje.

Za potrebe javnega naročanja lahko davčni organ Republike Slovenije podatke o zapadlih neplačanih obveznostih davčnega zavezanca (ponudnika) brez njegovega soglasja razkrije naročniku, saj ta v skladu s šestim odstavkom 19. člena ZDavP-2 šteje za upravičeno osebo. Za tovrstno preverjanje sta Ministrstvo za finance in Davčna uprava Republike Slovenije oblikovala poseben obrazec »Vloga naročnika za pridobitev podatkov o izpolnjevanju davčnih obveznosti kandidata ali ponudnika v postopku javnega naročanja«, ki je dostopen na spletni strani Ministrstva za finance http://www.djn.mf.gov.si/sistem-javnega-narocanja/koristne-informacije.

Pri tem dodajamo, da bosta predvidoma sredi leta 2014 Davčna uprava Republike Slovenije in Carinska uprava Republike Slovenije združeni v Finančno upravo Republike Slovenije, zato bo v prihodnje potrdila, da ima zavezanec poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti, ki izhajajo iz nacionalnih predpisov, izdajal pristojni finančni urad davčnega zavezanca (ponudnika).

Preverjanje, da podjetje ni v stečaju ali likvidaciji:

V skladu s sedmim odstavkom 17. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 63/13 – uradno prečiščeno besedilo in 100/13; v nadaljevanju: ZFPPIPP) se v Sloveniji identifikacijski podatki o dolžniku in drugi podatki o postopku insolventnosti vodijo in objavljajo zaradi varnosti pravnega prometa in da se upnikom omogoči popolna identifikacija dolžnika zaradi pravočasne prijave terjatev v postopku zaradi insolventnosti in uresničevanja drugih pravic v tem postopku. Vpisnik zadev v postopkih zaradi insolventnosti vodi Vrhovno sodišče Republike Slovenije. Objave v zvezi z insolventnimi postopki, kakršna sta tudi stečaj in likvidacija, pa se zagotavljajo na spletni strani Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (v nadaljevanju: AJPES) http://www.ajpes.si/eobjave/default.asp?s=51. Podatke o dolžniku in postopku zaradi insolventnosti, ki se vodijo in objavljajo določata 122. in 122.a člen ZFPPIPP.

Preverjanje pravic za zastopanje podjetja:

V skladu s prvim odstavkom 5. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 83/09 – odl. US, 33/11, 91/11, 57/12, 44/13 – odl. US in 82/13) in prvim odstavkom 3. člena Zakona o sodnem registru (Uradni list RS, 54/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 49/09, 82/13 – ZGD-1H; v nadaljevanju: ZSReg) se pravne osebe, ki opravljajo pridobitno dejavnost, predhodno vpišejo v sodni register. Pri tem se v sodni register poleg podatkov o firmi, njeni pravnoorganizacijski obliki in sedežu, vpišejo tudi podatki o osebah pooblaščenih za zastopanje tega subjekta (identifikacijski podatki zastopnika, tip zastopnika (prokurist, član uprave, likvidator ipd.), način zastopanja (skupno ali samostojno), meje pooblastil za zastopanje, če v skladu z zakonom omejitev pooblastila za zastopanje učinkuje proti tretjim osebam, datum podelitve pooblastila in datum prenehanja pooblastila).

Sodni register vodi sodišče,  informatizirano bazo sodnega registra kot sestavni del Poslovnega registra Republike Slovenije pa upravlja AJPES (2.a člen ZSReg). V skladu s sedmim odstavkom 48. člena in šestim odstavkom 48.a člena ZSReg izdajajo redni izpis iz sodnega registra sodišča, AJPES in notarji. Izpis z osebnimi podatki ustanoviteljev, družbenikov, zastopnikov in članov organov nadzora (EMŠO) izdaja le sodišče, in sicer pod pogoji iz 48.c člena ZSReg.

Na podlagi četrtega odstavka 7. člena ZSReg izdaja sodišče na zahtevo tudi potrdilo, da določen vpis obstaja, da v določeni zadevi ni poznejših vpisov, da je določeni vpis izbrisan ali da določenega vpisa ni. V praksi se pri javnem naročanju podatki o registraciji ponudnika najpogosteje preverjajo pri AJPES, in sicer v okviru Poslovnega Registra Slovenije, ki se vodi v skladu z Zakonom o Poslovnem registru Slovenije (Uradni list RS, št. 49/06 in 33/07 – ZSReg-B) in je dostopen na spletni strani http://www.ajpes.si/Registri/Poslovni_register/Vpogled_ePRS?id=427.

Preverjanje, da ponudnik v postopkih javnega naročanja ni predložil neresnične izjave ali dokazila:

V skladu s slovensko javnonaročniško zakonodajo se iz postopkov javnega naročanja za dobo treh oziroma petih let izločajo tudi ponudniki, ki so v postopku javnega naročanja podali neresnično izjavo ali dokazilo in so bili za ta prekršek pravnomočno obsojeni. Ti ponudniki se vodijo v Evidenci ponudnikov z negativnimi referencami, ki je dostopna na spletni strani Ministrstva za finance http://www.djn.mf.gov.si/narocniki/seznam-ponudnikov-z-negativnimi-referencami. Trenutno v evidenco ni vpisan noben ponudnik. Glede na to, da je evidenca javno dostopna, Ministrstvo za finance ne izdaja potrdil o uvrstitvi oz. ne-uvrstitvi v predmetno evidenco.

Na koncu želimo opozoriti, da je lahko za naročnike in ponudnike koristen vir informacij o dokazilih v zvezi s preverjanjem sposobnosti ponudnika spletno orodje e-CERTIS, ki ga je razvila Evropska komisija. To orodje je namenjeno medsebojnemu prepoznavanju potrdil oziroma certifikatov, ki jih izdajo pristojni organi in institucije držav članic EU in se nanašajo na izkazovanje izpolnjevanja pogojev za izvedbo javnega naročila. Glede na v javnonaročniški zakonodaji EU opredeljene načine preverjanja osnovne, ekonomske, finančne, tehnične in kadrovske sposobnosti ter sposobnosti za opravljanje poklicne dejavnosti zagotavlja orodje e-CERTIS primerjavo med potrdili, ki jih izdajajo organi in institucije Republike Slovenije in istovrstnimi potrdili, k jih izdajo organi in institucije drugih držav članic EU. Orodje e-CERTIS z brskalnikom v jezikih vseh držav članic EU je dostopno na spletni strani Evropske komisije http://ec.europa.eu/markt/ecertis/login.do?selectedLanguage=sl. Njegova uporaba pa je brezplačna.

(Informacijo je pripravilo Ministrstvo za finance, Direktorat za javno naročanje, v pristojnost katerega po vsebini sodi področje javnega naročanja).