Veleposlaništvo RS Varsava /Poslovne priložnosti na Poljskem /Prevozi v cestnem prometu /

Prevozi v cestnem prometu

Na veleposlaništvo RS v Varšavi smo prejeli nekaj vprašanj avtobusnih prevoznikov iz Slovenije v zvezi s predpisi, ki urejajo področje avtobusnih prevozov. Zanimalo jih je, katero dokumentacijo mora imeti pri sebi voznik v času opravljanja prevoza na ozemlju Republike Poljske in jo v primeru kontrole predložiti pristojnemu organu. Podjetja je še zanimalo, ali mora biti firma, ki opravlja prevoze na ozemlju RP na Poljskem registrirana kot davčni zavezanec.

Prejeli smo tudi vprašanje slovenskega podjetja, ki je v letošnjem letu odprlo svoje prevozniško podjetje na Poljskem in opravlja storitve cestnega transporta v okviru Poljske. Podjetje je zanimalo:
• katero dokumentacijo mora imeti podjetje v pisarni oziroma kaj lahko zahteva inšpektor ob obisku v podjetju?
• Katero dokumentacijo mora imeti podjetje v pisarni oziroma kaj lahko zahtevajo ostale inšpekcijske službe (in katere inšpekcijske službe lahko pridejo v podjetje) ob kontroli v podjetju?
• Katere evidence in dokumentacijo mora voditi voznik in kaj mora imeti pri sebi v vozilu med vožnjo, če ga ustavi policija ali druga kontrolna služba?
• Na kateri naslov se podjetje lahko obrne za tovrstna pojasnila in usmeritve?

Veleposlaništvo se je za pojasnila obrnilo na pristojni organ Republike Poljske – in sicer na Glavni inšpektorat za cestni promet. Ker ocenjujemo, da bi prejete informacije lahko bile koristne tudi za druga podjetja, ki se ukvarjajo s tovrstno dejavnostjo, smo se odločili, da jih objavimo tudi na teh spletnih straneh. Svetujemo, da se zainteresirana podjetja v primeru dodatnih vprašanj obrnejo neposredno na pristojni organ RP, in sicer:

Główny inspektorat transportu drogowego
Biuro nadzoru inspekcyjnego
ul. Postępu 21
02-676 Warszawa
T: +48 22 220 4888
F: +48 22 220 4898
www.gitd.gov.pl
info(at)gitd.gov.pl

POJASNILA:

I.
Slovenski voznik,  ki opravlja občasne cestne prevoze potnikov na ozemlju Republike Poljske, mora spoštovati predpise, ki jih med drugim vsebujejo uredbe (ES) št. 1071/2009 ter 1073/2009 in zakon o prevozih v cestnem prometu z dne 6. septembra 2001 (Uradni list  "Dziennik Ustaw" iz 2014, post. 486. s spremembami).

V skladu s 87. čl. 1. odst. 2.tč. črka (e) navedenega Zakona o prevozih v cestnem prometu, mora pri opravljanju mednarodnih občasnih prevozov potnikov z avtobusi registriranimi na ozemlju druge države članice Evropske unije, davčni zavezanec oz. prevoznik s sedežem opravljanja gospodarske dejavnosti ali stalnim krajem opravljanja gospodarske dejavnosti, v katerem ponuja te storitve, ter tudi v primeru, če nima tovrstnega sedeža ali stalnega kraja opravljanja gospodarske dejavnosti, ima pa stalno bivališče ali navadno prebivališče na ozemlju druge države članice, imeti potrdilo ali kopijo potrdila o registraciji aktivnega davčnega zavezanca za plačilo DDV ali  izpis veljavnosti identifikacijske številke davčnega zavezanca za plačilo DDV v zvezi z dejavnostjo "občasni prevozi". Skladno z informacijami predstavljenimi na uradni spletni strani Ministrstva za finance RP, mora davčni zavezanec, ki želi uveljaviti poseben postopek na področju izvajanja mednarodnih storitev občasnega prevoza potnikov, najaviti namero uveljavljanja posebnega postopka obračuna davka na te storitve (VAP-R)  z dopisom načelniku Druge davčne uprave Varšava-Center /Warszawa-Śródmieście/, po elektronski poti.

Poleg tega je v skladu s 87.čl. zakona o prevozih v cestnem prometu, voznik, pri izvajanju mednarodnega prevoza v cestnem prometu, dolžan imeti in pokazati pri kontroli naslednjo dokumentacijo: voznikova kartica,  izpis naprave, ki samodejno registrira hitrost vožnje, čas vožnje in mirovanja vozila, obvezne premore in čas počitka, ter potrdilo, ki je omenjeno v 31.čl. zakona z dne 16. aprila 2004 o delovnem času voznikov; poleg tega pa še:
1) pri izvajanju prevoza v cestnem prometu – izpis dovoljenja za opravljanje poklica prevoznika v cestnem prometu ali izpis licence za opravljanje mednarodnega prevoza oseb v cestnem prometu;
2) pri izvajanju prevoza potnikov v cestnem prometu:
   a) pri izvajanju rednih in rednih posebnih prevozov – ustrezno dovoljenje ali izpis dovoljenja skupaj z veljavnim voznim redom,
   b) pri opravljanju rednega posebnega in mednarodnega prevoza – ustrezno dovoljenje ali izpis dovoljenja skupaj z veljavnim voznim redom in obrazcem za vožnjo, v kolikor sta le-ta zahtevana;
   c) pri izvajanju mednarodnih izmeničnih ali občasnih prevozov – ustrezno dovoljenje ali obrazec za vožnjo,
   d) pri izvajanju mednarodnih prevozov za lastne potrebe – obrazec za vožnjo,
   e) izvirnik ali s strani podjetnika overjena fotokopija odločbe iz 20. čl. črka "a" odst. 2, v kolikor je le-ta bila izdana,
   f) pri izvajanju mednarodnega prevoza v cestnem prometu, ki zajema občasni prevoz potnikov z avtobusi registriranimi na ozemlju druge države članice Evropske unije, davčni zavezanec, oz. prevoznik s sedežem opravljanja gospodarske dejavnosti ali stalnim krajem opravljanja gospodarske dejavnosti, v katerem ponuja te storitve, ter tudi v primeru, če nima tovrstnega sedeža ali stalnega kraja opravljanja gospodarske dejavnosti, ima pa stalno bivališče ali navadno prebivališče na ozemlju druge države članice - potrdilo ali kopijo potrdila o registraciji aktivnega davčnega zavezanca za plačilo DDV ali izpis potrdila o identifikaciji davčnega zavezanca za plačilo DDV v zvezi z dejavnostjo občasni prevozi,
   g) dokumentacija, ki je potrebna v javnem prevozu,
   h) pri izvajanju občasnih prevozov je potrebno vozniško dovoljenje za vožnjo avtobusov

Dodatno je potrebno vedeti, da je prevoznik med izvajanjem cestnega prevoza oseb ali tovorov na mreži plačljivih cest, dolžan uporabljati napravo "Via Toll", ki omogoča elektronsko pobiranje cestnine za prevoz po plačljivih odsekih cest (op. več o Via Toll na: http://www.viatoll.pl/en/).

V skladu s 87. čl. zakona o cestnem prevozu je voznik, pri izvajanju prevoza tovorov (odvisno od tega,  katere tovore bo prevažal), dolžan imeti dokumentacijo v zvezi s prevoženim tovorom, ter:
a) ustrezno dovoljenje potrebno v mednarodnem cestnem prevozu (v kolikor je zahtevano)
b)  spričevalo, ki je zahtevano v skladu s Sporazumom o mednarodnem prevozu hitro pokvarljivih živil in o specialnih vozilih za njihov prevoz (ATP), ki je sestavljen v Ženevi dne 1. septembra 1970 (uradni list RP "Dziennik Ustaw" iz 1984 št. 49, post. 254),
c) dovoljenje za vožnjo vozila, s tovorom ali brez njega, o masi, pritiskih na osi ali dimenzijah, ki presegajo vrednosti določene v posebnih predpisih.
d) dokumentacijo, ki je zahtevana pri prevozu živali,
e) dokumentacijo, ki je zahtevana pri prevozu odpadkov, v tem tudi potrdilo pristojnega organa o registraciji za prevoze odpadkov, ki je omenjeno v zakonu z dne 14. decembra 2012 o odpadkih ("Dziennik Ustaw" iz 2013, post. 21 in 888), v kolikor je vpis v tovrstno evidenco zahtevan,
f) certifikat o izpolnjevanju ustreznih zahtev varnosti vozila ali pogojev prometnega dovoljenja, v kolikor je ta zahtevan,
g) dokumentacija v zvezi s čezmejnim gibanjem gensko spremenjenih organizmov;
h) v mednarodnem cestnem prometu – voznikovo spričevalo, v kolikor je zahtevano.

Seveda je tudi v tem primeru na poziv pristojnih kontrolnih služb voznik dolžan predložiti voznikovo kartico, tahografske vložke ali druge dokumente, ki potrjujejo delovni čas posameznega voznika v določenem terminu.

V skladu s 89a.1. čl. Zakona o cestnem prevozu, so za preglede na področju cestnih prevozov upravičeni tudi inšpektorji Državne delovne inšpekcije, pod pogoji in na način, ki so določeni v predpisih o Državni delovni inšpekciji.

II.
Pri kontroli gospodarske dejavnosti podjetja na Poljskem
se uporabljajo določila 5. poglavja Zakona z dne 2. julija 2004 o svobodi gospodarske dejavnosti (89.c. čl. zakona o cestnem prevozu). O tem, kateri konkretni dokumenti se morajo pripraviti za pregled, ki ga opravi  Inšpekcija za cestni prevoz, je podjetje obveščeno z dopisom, nekaj dni pred samim pregledom, v skladu z Zakonom o svobodi gospodarske dejavnosti.

V skladu s 85. čl. zakona o cestnem prevozu, mora podjetje inšpektorjem, ki izvajajo kontrolo, predložiti celotno dokumentacijo v zvezi s predmetom kontrole v podjetju. Inšpektorji verificirajo dokumente v zvezi s podjetjem in zaposlenimi vozniki. Prevoznik je dolžan predstaviti tudi celotno dokumentacijo v zvezi z delovnim časom posameznih voznikov (tahografski vložki, podatki iz voznikovih kartic in podobno).

Prevoznik, ki izvaja cestni prevoz, je dolžan spoštovati veljavno zakonodajo Republike Poljske. Skrbeti mora za stalno izpopolnjevanje svojega znanja na področju prava, povezanega s transportom, ter zagotoviti sistematična izobraževanje voznikov, zaposlenih v podjetju.