Veleposlaništvo RS Varsava /COVID-19 /

NADZOR NA MEJAH PRI VSTOPU V SLOVENIJO
Slovenska vlada je 12. marca 2020 razglasila epidemijo COVID-19. Stanje epidemije je preklicano od 1. 6. 2020. Slovenija je širjenje okužb v državi uspešno zamejila. Za ohranitev ugodne epidemiološke slike v veljavi še vedno ostajajo določeni ukrepi za zamejevanje širjenja okužb.

Aktualne informacije o številu oboleli, ukrepih in priporočilih najdete na posebni spletni strani slovenske vlade: https://www.gov.si/teme/koronavirus/.

V prometu oziroma pri prehajanju državne meje že od razglasitve epidemije 12. marca 2020 veljajo določene omejitve. Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) natančno spremlja epidemiološko situacijo v Sloveniji in svetu ter posledično oblikuje ocene epidemiološkega stanja, razmer v posamezni državi. Na podlagi teh ocen epidemiološke situacije za posamezno državo nato vlada določi in spreminja sezname treh skupin držav, iz katerih osebe, potniki prihajajo v Republiko Slovenijo. Aktualni seznami so dostopni na sledeči povezavi: https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/prehajanje-meja/.

Podrobnejše informacije o prehajanju meje in s tem povezanimi ukrepi so dostopne tudi na spletni strani slovenske Policije: https://www.policija.si/nase-naloge/nadzor-drzavne-meje/prehajanje-drzavne-meje-med-epidemijo-zaradi-koronavirusa:

Vir: www.policija.si

 

TRANZIT čez ozemlje Slovenije
Ob upoštevanju splošnih pogojev za vstop je tranzit čez ozemlje Slovenije v drugo državo možen v 12 urah po vstopu, ne da bi bila osebi odrejena karantena.

Oseba mora imeti s sabo:
- veljavno potovalno listino (tudi vizum ali dovoljenje za prebivanje, ko je to potrebno) ter
- dokument o namenu in cilju tranzita (od 14. julija naprej morajo dokument o namenu in cilju tranzita predložiti samo nerezidenti EU; za rezidente EU oziroma osebe s stalnim ali začasnim bivališčem v EU zadostuje veljavna potovalna listina).

Vstop osebi, za katero se predvideva, da zaradi ukrepov sosednjih držav ne bo mogla zapustiti ozemlja Slovenije, se v Slovenijo ne dovoli.

Več informacij je dostopnih na povezavi: https://www.policija.si/nase-naloge/nadzor-drzavne-meje/prehajanje-drzavne-meje-med-epidemijo-zaradi-koronavirusa

 

(Posodobljeno: 12. avgust 2020)

______________________________________________________________________

CROSSING THE STATE BORDER OF THE REPUBLIC OF SLOVENIA

In transport and when crossing the state border, certain restrictions have been in place since the epidemic was declared on 12 March 2020. The National Institute of Public Health (NIJZ) closely monitors the epidemiological situation in Slovenia and in the world and consequently makes assessments of the epidemiological status and situation in individual countries.

On the basis of these assessments of the epidemiological situation in individual countries, the government then makes and amends lists of groups of countries from which persons (travelers) come to the Republic of Slovenia.

Source: www.policija.si

 

Information in English language are available at the following websites:

- COVID-19 Government website: https://www.gov.si/en/topics/coronavirus-disease-covid-19/measures-to-contain-the-spread-of-covid-19-infections/
- Slovenian Police: https://www.policija.si/eng/

 

TRANSIT through Slovenia is allowed within 12 hours from entering: In addition to general conditions, which must be met to enter Slovenia, passengers are required to transit Slovenia within 12 hours from entering.

Persons entering Slovenia in transit must have with them:
- Valid travel document (including a visa or a residence permit when required)
- A document on the purpose and destination of transit (as of 14 July 2020 this document is not required for travellers with a permanent or temporary residence in EU member states)

Entry to Slovenia shall be denied to persons for whom it is foreseen that they may not be able to exit Slovenia due to measures in neighbouring countries.

More information is available here: https://www.policija.si/eng/

 

(Updated: 12th August 2020)