Veleposlaništvo RS Varsava /COVID-19 /SLOVENIJA - informacija o ukrepih /

SLOVENIJA

Zaradi ponovnega hitrega širjenja COVID-19 je Vlada Republike Slovenije 19. oktobra 2020 vnovič razglasila epidemijo na celotnem območju Slovenije.

AKTUALNE INFORMACIJE O COVID-19 V SLOVENIJI SO DOSTOPNE NA:
- Vlada RS: https://www.gov.si/teme/koronavirus/
- Ministrstvo za zunanje zadeve RS: https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-zunanje-zadeve/
- Nacionalni inštitut za javno zdravje: https://www.nijz.si/
- Policija: https://www.policija.si/

COVID-19 KLICNI CENTER
- Vladni klicni center za informacije o COVID-19 in o veljavnih ukrepih deluje od ponedeljka do petka med 8. in 18. uro.
- Telefonska številka iz slovenskih omrežij: 080 1404
- Telefonska številka za klice iz tujine: +386 1 478 7550

VELJAVNI UKREPI V SLOVENIJI:
- Omejitve zbiranja in gibanja: https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/omejitve-zbiranja/
- Ukrepi za zajezitev širjenja okužb: https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/ukrepi-za-zajezitev-sirjenja-okuzb/
- Karantena na domu: https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/karantena-na-domu/

NADZOR NA MEJAH PRI VSTOPU V SLOVENIJO
Pri prehajanju državne meje veljajo določene omejitve, odvisne od tega, iz katere države oz. administrativne enote prihajate v Slovenijo. Vlada Republike Slovenije na podlagi ocene o epidemiološki situaciji v posamezni državi ali administrativni enoti države določi države ali administrativne enote držav, za katere obstaja visoko tveganje za okužbo z virusom SARS-CoV-2 t.i. rdeč seznam.

Vse informacije o omejitvah, pogojih vstopa in karantene ter posodobljenem rdečem seznamu držav najdete na vladnem portalu GOV.SI, v rubriki PREHAJANJE MEJA: https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/prehajanje-meja/

RDEČI seznam: Države, za katere obstaja visoko tveganje za okužbo z virusom SARS-CoV-2, ali administrativne enote držav so uvrščene na rdeči seznam. Osebo, ki vstopa v Republiko Slovenijo in ima prebivališče v državi na rdečem seznamu ali prihaja iz te države, se zaradi morebitne okužbe z virusom SARS-CoV-2 napoti v 10-dnevno karanteno.

Oseba pa v karanteno ne bo napotena, če ob prehodu meje predloži:
1. negativni rezultat PCR testa na virus SARS-CoV-2, ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa in je opravljen v državi članici Evropske unije ali schengenskega območja, Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske ali Združenih državah Amerike,
2. potrdilo o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od 21 dni, vendar ni starejši od šest mesecev, ali potrdilo zdravnika, da je prebolela COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev ali
3. dokazilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim dokazuje, da je od prejema drugega odmerka cepiva proizvajalca COMIRNATY Biontech/Pfizer preteklo najmanj sedem dni ali cepiva COVID-19 Vaccine proizvajalca Moderna najmanj 14 dni oziroma od prejema prvega odmerka cepiva proizvajalca COVID-19 Vaccine AstraZeneca najmanj 21 dni;
4. spada med izjeme, za katere se osebo ne napoti v karanteno in tudi ne potrebuje negativnega testa. Seznam izjem je dostopen na povezavi: https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/prehajanje-meja/

TRANZIT
Tranzit skozi Republiko Slovenijo je opredeljen kot izjema, za katero oseba ne potrebuje negativnega testa. Tranzit pomeni, da mora oseba v 6 urah zapustiti Slovenijo, pri tem pa mora pot opraviti brez nepotrebnega in odvečnega ustavljanja ter zapuščanja tranzitne poti. Potniki lahko na poti opravijo nujna opravila v tranzitu, kot je točenje goriva, postanek za fiziološke potrebe, ne smejo pa tudi prenočevati. Oseba v tranzitu mora imeti s sabo veljavno potovalno listino (tudi vizum ali dovoljenje za prebivanje, ko je to potrebno) ter dokument o namenu in cilju tranzita (od 14. julija naprej morajo dokument o namenu in cilju tranzita predložiti samo nerezidenti EU; za rezidente EU zadostuje veljavna potovalna listina). Osebi, za katero se predvideva, da zaradi ukrepov sosednjih držav ne bo mogla zapustiti ozemlja Slovenije, se vstop v Slovenijo ne dovoli.

Za čim bolj enostavno potovanje v Slovenijo je Policija pripravila aplikacijo Vstop v Slovenijo: https://www.policija.si/enterslovenia/ . Namenjena je potnikom, ki potujejo v Slovenijo ali vstopajo z namenom tranzita čez ozemlje Slovenije. Uporaba aplikacije ni obvezna.

Ob vstopu v Slovenijo na zunanji schengenski meji za državljane tretjih držav veljajo omejitve nenujnih potovanj: https://www.policija.si/nase-naloge/nadzor-drzavne-meje/prehajanje-drzavne-meje-med-epidemijo-zaradi-koronavirusa

(Posodobljeno: 13. april 2021)
______________________________________________________________________

CROSSING THE STATE BORDER OF THE REPUBLIC OF SLOVENIA

Due to resurgence of coronavirus cases, the Government of the Republic of Slovenia again declared an epidemic in the entire territory of Slovenia on 19 October 2020. Certain restrictions apply for crossing the state borders and these depend on the country from which you are arriving in Slovenia.

Current information on COVID-19 and related restrictions in Slovenia can are available at the following websites:
- Government of the Republic of Slovenia: https://www.gov.si/en/topics/coronavirus-disease-covid-19/
- National Institute of Public Health: https://www.nijz.si/
- Police: https://www.policija.si/eng/

Information on restrictions, conditions of entry and quarantine, as well as an updated RED list of countries can be found on the government portal GOV.SI, in the section BORDER CROSSING.

When coming to Slovenia, a 10-day quarantine is mandatory for persons coming from countries on the red list. The quarantine shall not be ordered if:
1. a person meets the criteria for an exemption - exemptions to the mandatory quarantine can be found here: https://www.gov.si/en/topics/coronavirus-disease-covid-19/
2. a negative PCR test for the presence of SARS-CoV-2 not older than 48 hours after taking the swab and performed in an EU Member State or a Schengen Area country, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland or the United States of America;
3. a certificate of a positive PCR test result for SARS-CoV-2 which is more than 21 days old but not more than six months old or a medical certificate confirming that the person has recovered from COVID-19 and that less than six months have elapsed since the onset of symptoms or
4. proof of a COVID-19 vaccination demonstrating that at least 7 days have elapsed since the second dose of the COMIRNATY Pfizer-BioNTech vaccine, at least 14 days since the second dose of the Moderna COVID-19 vaccine or 21 days since the first dose of the AstraZeneca COVID-19 vaccine.

All countries that are not explicitly listed on the red list are considered to be without a high risk of infection and persons coming from these countries or administrative units of countries may enter the Republic of Slovenia without being put under home quarantine and without submitting a negative test for the presence of SARS-CoV-2.

TRANSIT
Transit through the territory of Slovenia is among exceptions under which quarantine will not be ordered and under which a person is not required to submit a negative test. Transit means that a person must leave Slovenia within 6 hours and their travel must be accomplished without unnecessary and redundant stopping and leaving the transit route. Passengers can make necessary stops in transit, i.e. for refuelling and resting for physiological needs, but they cannot stay overnight. A person in transit must carry a valid travel document (also a visa or residential permit, when required) and a document proving the purpose and goal of transit (as of 14 July, only non-EU residents must submit a document proving the purpose and goal of transit; EU residents can submit a valid travel document).

Entry to Slovenia shall not permitted to anyone for whom it is envisaged that they will be unable to exit the territory of Slovenia due to the measures in force in neighbouring countries.

The Police has launched a web application called Enter Slovenia: https://www.policija.si/enterslovenia/en to facilitate travelling to Slovenia. It is intended for passengers travelling to Slovenia or entering the country in order to transit through its territory. Using the application is not mandatory.

On entering Slovenia from the external Schengen border, restrictions on non-essential travel are in place for third-country nationals: https://www.policija.si/eng/newsroom/news-archive/103470-crossing-the-state-border-during-the-coronavirus-epidemic

Note that tourist accommodation facilities in Slovenia are currently closed. For more information see Measures to contain the spread of COVID-19 infections: https://www.gov.si/en/topics/coronavirus-disease-covid-19/measures-to-contain-the-spread-of-covid-19-infections/

(Updated: 13th April  2021)